18, జనవరి 2009, ఆదివారం

నాట్యము చేసీ నటరాజ

నాట్యము చేసే నటరాజా! ;;;
""""""""''''''''''''''''''''
1)వెండి కొండపై ఆది దంపతులు ;;;
బంగరు జగతికి తల్లి దండ్రులు ;;;
నంది చేతిలో రాగి దండము ;;;
ప్రమధ గణములు వాయించేరు ;;; //


2) ఇత్తడి ,సీసము -మురజలు ,చిడుతలు ;;;
శ్రీ శారదాంబ "కచ్ఛపి "వీణియ ;;;
నారద మౌనీ"మహతీ వీణ" ;;;
తుంబుర గానము సువర్ణ గీతము ;;; //

3) కోవెలలోన కంచు గంటలు ;;;
కాలి మువ్వల ,కడియము ,గాజుల ;;;
నవ రత్నములు ఘల్ ఘల్ మనగా ;;;
నాట్యము చేసే నట రాజా!
మా శత కోటి నమస్సులు
వందనములను స్వీకరించుమా! // ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...