21, జనవరి 2009, బుధవారం

సీతాకోక చిలకలు

;;;;; '''''''''''''''''సీతా కోక చిలకమ్మలు :::::::;
'''''''''''''''''''''

1) సీతా కోక చిలకమ్మలు
వచ్చేసాయి! వచ్చేసాయి! //


2)అడవిలొ , సీతకు ఇచ్చిన కోకలు
ఇవే! ఇవే! " అని చూపిస్తూన్నవి
తమ రంగుల రెక్కలు ! //3) "సభలో ద్రౌపది కొసగుట కొరకై
శ్రీ కృష్ణుడు మమ్మే పిలిచేనంటూ "
వన్నెల రెక్కల వయ్యరముల
గీర పోవుచూ, ఎగురు చున్నవి!
సింగారాల సీతా కోకలు:
నయగారాల సీతా కోక చిలకమ్మలు! //


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...