11, జనవరి 2009, ఆదివారం

బుంగ మూతి

బుంగ మూతి ;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
1) పలక , బలపం పట్టి ;;;
                  పరుగు పరుగున బడికి
                       వచ్చింది చిన్నారి! గారాల పట్టి !
                            బంగారు కూన మా చిట్టి పాపాయి !

2) పులుకు పులుకున తాను
              ఏవేవొ రాస్తుంది
                     ఉలుకు ఉలుకున చూసి
                             ఫోజులే కొడుతుంది 
                                    గొప్ప ఫోజులే కొడుతుంది                   //

3) తళుకు తళుకున నవ్వి
                 " శ్రీలు " చుట్టేస్తుంది;
                        "పిచ్చి గీతలు"అంటు
                 ఉత్తుత్తిగాను  మేమంటేను
                       అలిగి కూర్చుంటుంది ,
                                "బుంగ మూతి"ని పెట్టి !   

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...