22, జనవరి 2009, గురువారం

వెన్నెలా!వెన్నెలా!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
వెన్నెలా!వెన్నెలా! ;;;
''''''''''''''''''''


1)వెన్నెలా! వెన్నెలా! - మిన్నుల్లొ వెన్నెల ;
కన్నుల్లొ కురియగా - కాణాచి వెన్నెల ; //


2)గగనాల వెన్నెల ;-చిరు నవ్వుల్లో వెన్నెల ;
కలలల్లే వెన్నెల - మమతల కలలను" ఏలేటి వెన్నెల ;
అల్లికల వెన్నెల - అల్లిబిల్లి వెన్నెల ; //


3)బులిపించే వెన్నెల - బులి బుచ్చకముల వెన్నెల ;
చిన్నారి కలువ రేకు(ల) కన్నులలో - ఉత్సాహం వెల్లువంత
నీలి నింగిగా మారి - ఆట పట్టు అయ్యింది
!ఆహాహా!! వెన్నెలకు ; //


4) వెన్నెలా! వెన్నెలా! -గోముగా,గారాంగా ;
బాలల దర హాసముల - ఊగవే ఉయ్యాల!
ఊగవే! ఊగవే! - ఉయ్యాల! జంపాల! //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


పి

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...