21, జనవరి 2009, బుధవారం

మల్లికా, మల్లికా

''''''''''''''''''''

మల్లికా! మల్లికా! ;;;;
''''''''''''

1) మల్లికా! మల్లికా!
ఈ పూ దోటకు కానుకా! //

2) బాలల చిరు నవ్వుల దొంతరలకు
నీ పరిమళముల అబ్బేనో!!!
చిన్నారుల పలుకులకు
మా ఎద తేనెలు కురిసేనే!!! //

3)కరుడు కట్టినత్తి మనిషి
నీ చెలిమిని కరిగేను
జాలువారు ఊహలన్ని
మేనాలుగ మారెను! //

4)శాంతి,సౌహార్ద్రాలు
మానవత్వము,చెలిమిని
నింప గలుగు
నీ వన్నియ "తెలుపు"కదా!

తేట తెల్లమౌ "తెలుపు"
తెల తెల్లని "తెలుపు"
ఆహ్లాదములను తెలిపే
కొత్త జగతి ఆన వాలు! //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...