21, జనవరి 2009, బుధవారం

మల్లికా, మల్లికా

''''''''''''''''''''

మల్లికా! మల్లికా! ;;;;
''''''''''''

1) మల్లికా! మల్లికా!
ఈ పూ దోటకు కానుకా! //

2) బాలల చిరు నవ్వుల దొంతరలకు
నీ పరిమళముల అబ్బేనో!!!
చిన్నారుల పలుకులకు
మా ఎద తేనెలు కురిసేనే!!! //

3)కరుడు కట్టినత్తి మనిషి
నీ చెలిమిని కరిగేను
జాలువారు ఊహలన్ని
మేనాలుగ మారెను! //

4)శాంతి,సౌహార్ద్రాలు
మానవత్వము,చెలిమిని
నింప గలుగు
నీ వన్నియ "తెలుపు"కదా!

తేట తెల్లమౌ "తెలుపు"
తెల తెల్లని "తెలుపు"
ఆహ్లాదములను తెలిపే
కొత్త జగతి ఆన వాలు! //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...