19, జనవరి 2009, సోమవారం

విన్నపములు 1

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"ఆట పట్టు " (విన్నపములు) ;;;;;
'''''''''''''''''''''''''


మూటలు - కట్టును మాటలు ;;;
వీనుల కింపగు చిన్నారి పాటలు ;;;
కొంగున కట్టును కిల కిలలు!;;;
చెంగున ఎగురును ;;;
అమ్మ, కొంగును పట్టును ;;;
మా "కొంగు బంగారం " వీడేనమ్మా! ;;; //


(2) తేనెల పట్టుల తుమ్మెద వీడే! ;;;
ఆట పాటల పరుగుల లేడి! ;;;
ఆనందాలకు " ఆట పట్టు" కద! ;;; //


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...