26, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

Kovela


కనుగొనిన కాంతి!

(పల్లవి)
శ్రీనివాస!నీ రూపము - చిద్విలాస రమణీయము!
కమనీయముగా శోభిలు - దివ్య దీప్తి తేజము //

(అను పల్లవి) 
నీ ఆధీనములో విశ్వము _ ఆనందాహ్లాద భరిత
రస మయమౌ చిత్రము! -వర్ణోత్సవ లేఖనము ! //

1) భావము ఉన్నది - గోచరమ్ము అగుచూ!
అనుభవమున్నది - ద్యోతకమ్ము అవుతూ! //
ఉండీ, ఉండీ :
నిశి వలువల _కౌస్తుభ ; 
మణి ద్యుతి జిగేలు మనును // 

2) జ్ఞానము ఉన్నది - గోచరమ్ము అవుతూ!
విజ్ఞానము పరిధి - విస్తృతమ్ము అవుతూ
ఉండీ ఉండీ 
మసక తెరలలో -అద్భుత 
కాంతిని కను గొన్నవి నయనములు! //

Views (88)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...