26, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

వెన్నెల రథముBaala

వెన్నెల రథము

బాల నవ్వుల ముత్తెపు సరములు
కిల కిల నగవులు నవ రత్నములు //


పాపకు చంద్రుడు బంగారు 
అందుకె ఆయెను వెన్నెల తేరు //


కారు చీకటిని నింగికి సౌరు
నువు లేకుంటే బేజారు // 


వెన్నెల రధమున ఊరేగుతు నువు
పున్నమి నాటికి రావయ్యా!!
నీ సొంతం ఇక -

             పిల్లల హోరు, హుషారూ//


Views (60)