25, ఏప్రిల్ 2009, శనివారం

నారద పంచ రాత్రము


"నారద పంచ రాత్రము";;;;;;; 
'''''''''''''''''  
(మహిమాచరణుడు తెలిపినది)
"ఆరాధితో యది హరిస్తపసా తతః కిం ;  
నారాధితో యది హరిస్తపసా తతః కిం ; 
అంతర్భి ర్యది హరి స్తసా తతః కిం :  
నాంతర్బహిర్యది హరి స్తపసా తతః కిం ; 


"విరమ విరమ బ్రహ్మన్ కిం తపస్యా సువత్సా ;
వ్రజ వ్రజ ద్విజ శ్రీఘ్రం శంకరం జ్ఞాన సింధుం ;
లభ్హ లభ హరి భక్తిం వైష్ణవోక్తాం సుపక్వాం ;
భగ నిగడ నిబంధ చ్ఛేదనీం కర్తరీం చ."


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...