17, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం


ఆమనికే ఉల్లాసం

By kadambari piduri, Feb 3 2009 10:03AM

కుందన బొమ్మలు 
బాల బాలికలు వచ్చేశారని 
సరగున వచ్చెను 
ఈ వని ఆమని 

కొమ్మలు ,రెమ్మలు ఆయెను నేడు 
పూవుల, ఫలముల రంగుల డోలలు ! 
పుప్పొడి సొగసుల తోటి 
వెన్నెల దోస్తీ కట్టినది 
చేయి కలిపినది ఉదయపు కాంతి 

పచ్చ పచ్చనీ తరువుల్లారా! 
వింటారా? మా విన్నపములను! 
వెలవెలబోయే వెదురు కరలు 
మీ పూవుల తావిని కోరేను 

అవి గాలి ఊసులకు 
రాగం నేర్పే వేణువులై విలసిల్లేను