17, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం


ఆమనికే ఉల్లాసం

By kadambari piduri, Feb 3 2009 10:03AM

కుందన బొమ్మలు 
బాల బాలికలు వచ్చేశారని 
సరగున వచ్చెను 
ఈ వని ఆమని 

కొమ్మలు ,రెమ్మలు ఆయెను నేడు 
పూవుల, ఫలముల రంగుల డోలలు ! 
పుప్పొడి సొగసుల తోటి 
వెన్నెల దోస్తీ కట్టినది 
చేయి కలిపినది ఉదయపు కాంతి 

పచ్చ పచ్చనీ తరువుల్లారా! 
వింటారా? మా విన్నపములను! 
వెలవెలబోయే వెదురు కరలు 
మీ పూవుల తావిని కోరేను 

అవి గాలి ఊసులకు 
రాగం నేర్పే వేణువులై విలసిల్లేను 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...