26, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

"జో"కుల పతి!

Pramukhula Haasyam

"జో"కుల పతిని!


నడిమింటి వురఫ్ ఉపద్రష్ట గోపాలచక్రవర్తి గారి సిక్స్టీ పూర్తి, 
అదేనండీ, షష్టి పూర్తి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి.

 ప్రసాదరాయ కులపతి
 (ప్రొఫెసర్ ఆ తర్వాత కుర్తాళం స్వామిగా మారారు
 శ్రీశ్రీశ్రీ సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారుగా ప్రసిద్ధి గాంచారు.)వచ్చారు. 

గోపాలశాస్త్రి ఇలా చమత్కించారు

 "ఆయన కులపతి అయితే నేను "జో"కుల పతిని"

Views (132)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...