2, డిసెంబర్ 2008, మంగళవారం

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

పూజ కన్న నెంచ బుద్ధి ప్రధానంబు ;
మాట కన్న నెంచ మనసు దృఢము ;
కులము కన్న మిగుల గుణము ప్రధానంబు ;
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;