2, డిసెంబర్ 2008, మంగళవారం

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

పూజ కన్న నెంచ బుద్ధి ప్రధానంబు ;
మాట కన్న నెంచ మనసు దృఢము ;
కులము కన్న మిగుల గుణము ప్రధానంబు ;
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...