1, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

వేమన ఏమన్నాడు?

వేమన ఏమన్నాడు?
'''''''''''""""""""""'''''

"చెప్పులోని రాయి,చెవిలోన జోరీగ
కంటిలోని నలుసు,కాలి ముల్లు
ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కాదయా!
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;