1, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

వేమన ఏమన్నాడు?

వేమన ఏమన్నాడు?
'''''''''''""""""""""'''''

"చెప్పులోని రాయి,చెవిలోన జోరీగ
కంటిలోని నలుసు,కాలి ముల్లు
ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కాదయా!
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...