4, డిసెంబర్ 2008, గురువారం

నవ రత్నములు

నవ రత్నములు :::
,,,,,,,,,,,,,

"ధన్వంతరి ,క్షపణ ,కామర, సింహ శంకు:
భేతాళ భట్టు, ఘట కర్వర ,కాళి దాసాః :
ఖ్యాతో వరాహ మిహిరో, నృపతేః :
సభాయాం రత్నాని వై వర రుచిర్నవ "విక్రమస్య".
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
విక్రమార్కుడి ఆస్థానములో తొమ్మిది కవులు కలరు;
వారికి "నవ రత్నములు " అని పేరు.
.....................................................

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...