5, డిసెంబర్ 2008, శుక్రవారం

నగ నట్రా

తేట పలుకులు :::::
;;;;;;;;;;;
1)పారితోషికము , బహుమతి ,కానుక,కానికలు
2)ప్రెసెంటేషన్,ప్రెసెంటేషన్స్,గిఫ్టు
3)పరిధానము ; లంచము ,అమ్యమ్యా,,, ఇత్యాదులు
4)నజరానా
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5)సంపద ,జవహరీ,సొమ్ములు,సొత్తు;
నగలు;నగ నట్రా,నగలు నాణ్యాలు ;భూషణములు ,ఆభరణములు ,సొమ్ములు,షోకులు
6)జాగీరు , జమీన్ (పొలము,భూమి);
జమీందారు,జమీందార్లు ;జమీన్ రైతు
7)ఆస్థి , ఆస్థి;ఆస్థులు అంతస్థులు ;ఆస్థిపరులు
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
సామెతలు ;;;;;
,,,,,,,,,,,
1)సొమ్మొకడిది,షోకొకడిది.
2)అత్త సొమ్ము ,అల్లుడి దనం.
3)తాత జాగీరు;
"ఇదేమైనా మీ ముత్తాత జాగీరనుకుంటున్నావా?,తెగ పెత్తనం చలాయిస్తున్నావు!"

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...