2, డిసెంబర్ 2008, మంగళవారం

రాగము,సాధనము

రాగము,సాధనము ;;;;;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"తప్పులెన్ను వారు తండోప తండంబు:
లుర్వి జనుల కెల్ల నుండు తప్పు;
తప్పు లెన్ను వారు తమ తప్పు లెరుగరు;
విశ్వదాభిరామ! వినుర వేమ!"

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...