2, డిసెంబర్ 2008, మంగళవారం

గంధపు చెట్టు

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


"కులములోన నొకడు గుణవంతుడుండిన ;
కులము వెలయు వాని గుణము చేత ;
వెలయు వనములోన మలయజమున్నట్లు ;
విశ్వదాభి రామ వినుర, వేమ ! "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

మలయజము =గంధపు చెట్టు

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...