4, డిసెంబర్ 2008, గురువారం

కైలాస శిఖరము

కైలాస శిఖరము ;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;

"కేలయోః జల భూమ్యోః ఆసనం స్థితిః ;
యస్య్స సః కేలాసః తస్యాయం కైలాసః .;"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
కం = జలము,నీరు
ఇల =భూమి, పుడమి
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
నీళ్ళు , వసుధ : ఈ రెండిటికీ ఆసనంగాను ,ఆధారంగానూ ఉన్నది;
కనుక ఇది "కైలాసము".

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...