3, డిసెంబర్ 2008, బుధవారం

మయ సభ

సభ ;;;;;;;;;;
'''''''''''''''
సభ= పరిషత్తు , ఇల్లు ,చావిడి,
జూదము , సమాజము ,కొలువు కూటము :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)సభ , ; పేరోలగము ; రాజు కొలువు కూటము; సంస్థానము :
(చట్ట సభ; సభలు,సమావేశములు,'సంస్థా గత చర్చలు ' ; )
2)సభా గౌరవము ,"సభా మర్యాద ను కాపాడుట";
3) సభికులు ,సభా సదులు,
4)సభ్యత::: సభ్యత,సంస్కారములు, సభ్య ప్రపంచము ,
5) సంఘములో సభ్యులు ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6)చట్ట సభ , లోక్ సభ ,రాజ్య సభ
8)"మయ సభ"ను మయ బ్రహ్మ పాండవులకు నిర్మించి ఇచ్చెను.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...