3, డిసెంబర్ 2008, బుధవారం

మయ సభ

సభ ;;;;;;;;;;
'''''''''''''''
సభ= పరిషత్తు , ఇల్లు ,చావిడి,
జూదము , సమాజము ,కొలువు కూటము :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)సభ , ; పేరోలగము ; రాజు కొలువు కూటము; సంస్థానము :
(చట్ట సభ; సభలు,సమావేశములు,'సంస్థా గత చర్చలు ' ; )
2)సభా గౌరవము ,"సభా మర్యాద ను కాపాడుట";
3) సభికులు ,సభా సదులు,
4)సభ్యత::: సభ్యత,సంస్కారములు, సభ్య ప్రపంచము ,
5) సంఘములో సభ్యులు ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6)చట్ట సభ , లోక్ సభ ,రాజ్య సభ
8)"మయ సభ"ను మయ బ్రహ్మ పాండవులకు నిర్మించి ఇచ్చెను.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...