5, డిసెంబర్ 2008, శుక్రవారం

తేనెల పలుకులు

తేనెల పలుకులు :::::
;;;;;;;;;;;;;
1)తాంబూలములు పుచ్చు కొనుట; పెళ్ళి నిశ్చయము చేసుకుని వచ్చిన తండ్రి;
పెళ్ళి తాంబూలాలు; నిశ్చయ తాంబూలాలు;
2) లగ్న పత్రికను వ్రాయించుట;
3)ముహూర్తమును పెట్టుట;
4)సదస్యము;;; బుగ్గన చుక్క/ దిష్టి చుక్క ;
5)సన్నికల్లు ను త్రొక్కుట;
6)"పెళ్ళి రోజును ఆ దంపతులు గ్రాండ్ గా ,పండగవలె జరుపుకున్నారు ."

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1) పెళ్ళి ,పరిణయము,వివాహము,మనువు,
2)పెళ్ళి చేసుకొనుట ; పెళ్ళి చేయుట :::
వివాహమాడుట ,వివాహము చేసికొనుట;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...