1, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

వాక్కు,అర్థము

"వాగర్థావివ సంపృక్తౌ
వాగర్థ ప్రతిపత్తయే
జగతః పితరౌ వందే
పార్వతీ పరమేశ్వరౌ ."

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
వాక్కు,అర్థములకు గల
అవినాభావ సంబంధము వలె విరాజిల్లుచూన్న
"జగత్తునకు తల్లిదండ్రులై"న పార్వతీ పరమేశ్వరుల"కు నమస్కరిస్తున్నాను.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...