1, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

వాక్కు,అర్థము

"వాగర్థావివ సంపృక్తౌ
వాగర్థ ప్రతిపత్తయే
జగతః పితరౌ వందే
పార్వతీ పరమేశ్వరౌ ."

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
వాక్కు,అర్థములకు గల
అవినాభావ సంబంధము వలె విరాజిల్లుచూన్న
"జగత్తునకు తల్లిదండ్రులై"న పార్వతీ పరమేశ్వరుల"కు నమస్కరిస్తున్నాను.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...