6, డిసెంబర్ 2008, శనివారం

కావ్యము గొప్ప దనము

నరస భూపాలీయము ( రామ రాజ భూషణుడు) :::::
::::::::::::::::::::::::::::


"పరమ జ్ఞాన లతాలవాలము, జగత్ప్రఖ్యాత విఖ్యాత సా:
గర చంద్రోదయ ,మిష్ట సంఘటన రేఖా దివ్య ధేనూత్త మం :
బురు కారుణ్య దశా నిశా దిన ముఖం, బుద్వేల నిర్వాణ భ :
వ్య రసాస్వాద రసాయనం బవని కావ్యంబెన్న సామాన్యమే! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

కావ్యము గొప్ప దనము :::::
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...