7, డిసెంబర్ 2008, ఆదివారం

సత్యాన్వేషణ - తత్వ సారమును గ్రహించుట

సత్యాన్వేషణ - తత్వ సారమును గ్రహించుట ::::::
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"తటస్థితే బోధయంతి గురవః స్మృతా ఊధా :
ప్రజ్ఞాయైవ తరేత్ ఈశ్వరానుగ్రహేతయా ."
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

తాత్పర్యము ::::::
'''''''''
"ఎందరో గురువులు, పెద్దలు జీవితాన్ని గురించి, సంసార సాగరాన్ని దాటించ గల తరుణోపాయాన్ని గురించి వారు 'తమ తమ అనుభవముల దృష్ట్యా బోధించారు.
స్మృతులు కూడా అంతే!
కానీ, విజ్ఞులు తమ తమ బుద్ధులను అనుసరించి, పరమేశ్వరుని అనుగ్రహముతో గ్రహించి తరిస్తారు."

::::::::::::::::::::::::::::::::::

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...