4, డిసెంబర్ 2008, గురువారం

నా కంటి దీపమా

కన్ను దోయి ;;;;;
;;;;;;;;
1)కను దోయి,కన్ను గవ ;నయన ద్వయము ,
2)"శ్రీ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవము కన్నుల పంటగా ఉన్నది ."
3)"కను చూపు మేరలో ,దుర్భిణీ (=భూతద్దము) వేసి చూసినా,
నీవు చెప్పిన భవనం కన బడ లేదు."
4)కన్ను పొడుచుకున్నా(ఎదుట ఉన్న వస్తువు) కాన రాని అంతటి చీకటి .
5)"నా కంటి దీపమా! నాకొక ముద్దివ్వు!"
6)కంటి కాటుక ; కళ్ళ జోడు ,కళ్ళద్దాలు
7) కంటి డాక్టరు ,/స్పెషలిస్టు
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
8)అర మోడ్పు కన్నులు; అర్థ నిమీలిత నేత్రములు ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9)వీక్షించుట,తిలకించుట,
విలోకించుట,అవలోకించుట :
సింహావలోకనము చేయుట =సమీక్షించుట ;
10)"గుడ్ల గూబలాగా ఎలాగ గుడ్లు మిటకరించి చూస్తున్నాడో ,చూడు!"


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...