5, డిసెంబర్ 2008, శుక్రవారం

అందుబాటులోనే భగవానుడు

అందుబాటులోనే భగవానుడు
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"కణ్ఠి నుణ్ శిరుత్తాంబినాల్ ;
కట్టుణ్ణవ్పణ్ఠియ పెరుమాయన్ ;
నణ్దిత్తెన్ కురుగూర్ నంబి ఎన్నప్పనిల్ ఎనక్కాల్ ;
అణ్దిక్కుం అముదూరుం ఎన్నవుక్కే. "

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

యశోద ,కన్నయ్యను
చిన్న ముడులు ఉన్న త్రాడులతో బంధించినది
భక్త సులభుడు కదా ఆ స్వామి!
భక్తులకు అందుబాటులో ఉండే "సౌలభ్య గుణము " భగవంతునిది.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...