1, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

తెలుగు పదములు

తెలుగు పదములు :
,,,,,,,,,,,,
1)మాట ,మాటకారి ;
2)రెండు నాలికలు గల వాడు=రెండు రకాల మాటలు;ఆడిన మాట తప్పుట ;
3) సొరకాయ కోతలు; ప్రగల్భములు;ఉత్తరుని ప్రగల్భాలు ;దాంబికపు మాటలు;భేషజములు ;4)మాట పట్టింపు=పంతాలు,పట్టింపులతో తగాదాలు;
5) బ్రహ్మ కాయ= వస పిట్ట =వాగుడు కాయ= లొడ లొడా ,ఆపకుండా మాట్లాడే వ్యక్తి;6)"మాట మిగల వద్దు1 జాగ్రత్త!" "తొందర పడి, తూలనాడకు!"
7)మాటా మంతీ;
8)"మాట,మూట లేకుండా కూర్చుని, విసిగిస్తున్నావేమిటి?"
9)అప్రస్తుత ప్రసంగము=ఇప్పటి సందర్భమునకు సంబంధించని ప్రసంగము
10)కుశలములు అడుగుట/కనుక్కొనుట।
11)ఆజ్ఞాపించుట
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1)నోటికి తాళం వేయుట=నోరు మూయించుట.
2)నీళ్ళు నములుతూ చెప్పుట=కాస్త సందేహముతో చెప్పుట;
3)నోతి దురద/తీట =భావముతో నిమిత్తము లేకుండా ,ఏదో ఒక టి మట్లాడుతూ ఉండుట;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...