3, డిసెంబర్ 2008, బుధవారం

గోరోచనా తిలకము

గోరోచనా తిలకము ::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"నాసాగ్రాత్ కేశపర్యంతం,
"ఊర్ధ్వ పుండ్ర ముదాహృతం ;
అధో భల్లాకృతియుతం ,
కృష్ణ ధార్యమతి స్ఫుటం ."

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

నాసికాగ్రం నుంచి మూర్ధజముల వరకుదిద్దిన "తిలక రేఖ"ను,
ఊర్ధ్వ పుండ్రమును శ్యామ సుందరుడైన
శ్రీ కృష్ణుడు ధరించెను.
శిరోజాల పాపిటి వరకు
కుంకుమ కేసర మిశ్రితమైన ఎర్రని " గోరోచనా తిలకమును "
నీల మోహనుడు ధరించెను.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...