31, జులై 2009, శుక్రవారం

వందనమిదే !

వాడేటి పూవులకు ఆసరాగా
నిలిచిన తొలకరుల మబ్బులకు
అభివాదము! అభివాదము! //

పాడేటి పికములకు
చివురులను ఒసగిన
మామిడి తరువులకు,//అభి//

పాడి పంటల అలరారేటి
పల్లెల తొణికేటి మమత లన్నిటికిని //అభి//

మా పల్లె జనములకు
చదువులను ప్రేమతో
నేర్పేటి గురువులకు
అభివాదము! అభివాదము //

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...