31, జులై 2009, శుక్రవారం

వందనమిదే !

వాడేటి పూవులకు ఆసరాగా
నిలిచిన తొలకరుల మబ్బులకు
అభివాదము! అభివాదము! //

పాడేటి పికములకు
చివురులను ఒసగిన
మామిడి తరువులకు,//అభి//

పాడి పంటల అలరారేటి
పల్లెల తొణికేటి మమత లన్నిటికిని //అభి//

మా పల్లె జనములకు
చదువులను ప్రేమతో
నేర్పేటి గురువులకు
అభివాదము! అభివాదము //