1, జులై 2009, బుధవారం

మనుష్యుల నీడలు


బొమ్మ 'లో'లోపలి బొమ్మ !
కాటుకలు 2 రకములుగా ,ఎలా తయారు చేయాలో,చదివారు కదా!
సరే!ఒక కవితను చదివేసి ఆనక ఇక్కడ ప్రచురించిన ఒక బొమ్మను చూడండి.
అలాగ,ఊరికే చూసి,ఊరుకుంటే ఎలాగ?! అలాగే దీర్ఘంగా చూస్తూనే ,ఉండండి!
హమ్మయ్య!ఇందులో దాగున్న "తిరకాసు"ను కనుక్కున్నారన్నమాట!
అదేనండీ!ఈ "పిట్ట గోడ"కథ,కమామిషున్నూ!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
నిన్న ఫొటో ప్రచురించ బడ లేదు.ఏవో సాంకేతిక కారణాల వలన
బొమ్మ బ్లాగులో కన బడలేదు.
ఇవాళ ఈ దృశ్య తిలకమును వీక్షించండి సరదాగా!
ఆపిల్లర్ల మధ్య మనుష్యులు నీడలు ఏర్పడినట్లుగా,
నిలబడి ఉన్నట్లుగా ఉన్నది కదూ!

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...