11, మార్చి 2009, బుధవారం

రాతి గంధము

రాతి గంధము
;;;;;;;;;; 

రావేల కృష్ణా!  
ఇకనైన
రావేల క్రిష్ణా! //

1)కుండ నిండుగ పాలు
పితికి,ఉంచానురా!
పాలలో వెన్నెలలు  
తొంగి చూసాయిరా! //

2)రాతి గంధము  
అరగ తీసి ఉంచానురా!
గాలి విసురుకు  
'హరి 'చందనమే విడిలెరా! //  

3)చట్టి నిండుగ వెన్న 
తీసి ఉంచానురా! 
వెన్న కరిగి పోయె! 
వెన్నెల మరుగాయెరా! //  

4)రంగు రంగుల పూలు 
అల్లి ఉంచానురా!
రజని ఒడిలో  
పూలు సొమ్మసిల్లాయిరా! //  


'''''