7, మార్చి 2009, శనివారం

ఉయ్యాల ఊగుదాము!

                                                                ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ఉయ్యాల లూగుదాం 
రారండి,పిల్లలూ! // 

మామిడి తోపుల్లొ 
జాబిల్లి ఆగింది 
రారండి,బాలలు 
జతలు గుంపులుగాను // 

సీమ చింతల్లోన 
చుక్కల్లు దాగాయి 
రారండి,పిల్లలూ! 
బొమ్మలతొ జోడీగ // 

మొయిలు కొమ్మలకు 
గొప్ప-ఉయ్యాలలను కట్టి 
ఒడుపుగా కూర్చుండి 
వేగంగ ఊగండి ........... 

ఈ నేల నుండి ఆ నింగి దాకా 
ఆ నింగి నుండి ఈ నేల దాకా //


    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...