1, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

వర్ణ భరితం తూలికలు
అందాలకు నెలవులు,
చిన్న చిన్నరేఖలకు
అద్భుత భావాలను
అందించే సుదతీ మణుల
చిరు నవ్వులు;
కుంచెల (తూలికల)హృదయాలలో
వర్ణ భరితంగా
సాక్షాత్కరింప జేసే ప్రజ్ఞ
దరహాసాలకే సాధ్యం.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...