15, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

వనిత


కమ్ తెర ( computer screen) పైన
నేను వేసిన " వనితా లలామ" ఈమె.