4, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

మీ ఆగమనం


లాలిత్య వర్షిణి!
నవ లాసినీ!
మీ ఆగమనం
మీ చరణ ముద్రలు
వర్ణ భరితమ్ములు