6, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

అమ్మరో! యశోదమ్మా!


ఈ వెన్నెల తోటలలో విన వచ్చే ఊసులేవో?
ఈ వన్నెల వీవనగా మొయిళుల ఊహలు ఏమో?

ముద్దు గుమ్మడు బాలుడు
మురిపాల క్రిష్ణుడు
తొంగి చూచు చున్నాడే,
తల్లీ! ఓ యశోదమ్మా!

నవనీతము గోరుముద్ద
ఇంత చాలు, నీవిస్తే.....
కొన గోటను గోవర్ధన గిరిని నిలుపు
అగును తాను!
వీరాధి వీరుడే అగును తాను
!
అమ్మరో! యశోదమ్మా! ;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...