24, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

నెమలి ఘనా పాఠి!

బర్హి పింఛము చూడ కడు ముచ్చట
సౌందర్యములపైన అదె సంతకమ్ము!

సొంపైన ప్రకృతీ నిరతాధ్యయనమున
ఓహో మయూరీ!
ఘనాపాఠివైనావు

గైకొనుము తరుణీ లలామ
వీక్షణమ్ములు
ఒసగు శతకోటి దీవెనలు!

********************

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

please watch
http://bookofstaterecords.com/
for the greatness of telugu people.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...