24, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

నెమలి ఘనా పాఠి!

బర్హి పింఛము చూడ కడు ముచ్చట
సౌందర్యములపైన అదె సంతకమ్ము!

సొంపైన ప్రకృతీ నిరతాధ్యయనమున
ఓహో మయూరీ!
ఘనాపాఠివైనావు

గైకొనుము తరుణీ లలామ
వీక్షణమ్ములు
ఒసగు శతకోటి దీవెనలు!

********************

1 comments:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

please watch
http://bookofstaterecords.com/
for the greatness of telugu people.