28, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

పుష్ప దళములు ( Design )


(Designs , on Cmptr screen)
కొలను అలల తంత్రులను
మీటు చుండు పువు రేకులు;
వెన్నెలపలుకరింపు
లింపు సొంపు స- రి- గ- మ- లు.

*********************************//////
నేను కంప్యూటర్ తెరపై వేసిన
కొన్ని రంగుల కలబోతల పుష్ప దళములు Design .
I think these type of DESIGNS are
nice for sarees, cloths etcetra.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...