14, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

పెన్సిల్ సిత్రాలు


"I am God’s pencil.
A tiny bit of pencil with
which he writes what he likes.
God writes through us,
and however imperfect instruments we may be,
he writes beautifully."
_ Mother Teresa in
"My Life for the Poor"
ఈ అందమైన ప్రబోధాత్మక వాక్కులు చెప్పిన
మహనీయులు ఎవరో మీకు తెలుసా?
ఔను, ఆ స్త్రీ మూర్తి "జనని థెరీసా".
మదర్ థెరెసా గురించి పరిచయం చేయడమంటే,
సూర్యుని దివిటీ వేసి చూపడమే కదా!

And now, see and enjoy the Modern pencil sculpture.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...