12, జూన్ 2009, శుక్రవారం

"విజయ చిత్ర" సంపాదకుడు


రావి కొండలరావు సినీ రంగములో అనేక సంవత్సరములుగా ఉన్నారు.
"వెండి తెర"గమ్మత్తులూ,ఆ రంగములోని సాధక బాధకాలనూ
తెలిసి ఉన్న వ్యక్తి,నటుడున్నూ!
సినీ రంగాన్ని గూర్చి కూలంకషంగా అర్ధం చేసుకున్న ఆయన;
రచయితగా ఆ యా భోగట్టాలతో సాధికారంగా రాయ గలుగుతున్నారు.
"విజయ చిత్ర"గత రెండు దశాబ్దాల క్రితం వరకూ
వెలుగులీనిన గొప్ప ప్రఖ్యాత సినీ మాస పత్రిక.
రావి కొండలరావు విజయ చిత్రకు సంపాదకునిగా ఉండే వారు.
వెండి తెర భోగట్టాను ఆమూలాగ్రమూ ,ఆకర్షణీయమైన శైలిలో
చదువరులకు అందించే వారు.
తనకు సహజ ప్రవృత్తి ఐనట్టి "హాస్య రసము"నకే అగ్ర తాంబూలము !
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"ముఖా ముఖీ" గా,పాఠకులు వేసే ప్రశ్నలకు సమాధానాలను ఇచ్చే వారు.
ఒకసారి ,
ఒకానొక పాఠక మహాశయుడు చమత్కారంగా నొక్కిన ఒకానొక కొశ్చెనుకు,
సంపాదక పండితులు ఒకే ఒక్క వాక్యములో జవాబునిచ్చిన ఈ తీరును కనుంగొనుడు! బ్లాగ్మిత్రులారా!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(ప్రశ్న )
"విజయ చిత్ర ముఖ చిత్రముగా నా ముఖమును వేస్తే ఎలాగుంటుంది?ఎడిటరు గారూ!"
(ఆన్సరు) ;;;;;

"నీ ముఖము వలెనే
...ఉండును! నేస్తమా!"


***************************************


సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...