6, జూన్ 2009, శనివారం

ఔరా!ఈ గిజిగాడు !

Baala
ఔరా!ఈ గిజిగాడు !
By kadambari piduri,అటు ఎగిరీ,ఇటు ఎగిరీ,

నటనాల నీడలతో

పైరు పంటలపైన,

పుడమిపైన

రంగవల్లులల్లేను

బంగారు పిచ్చుక //

ఉడ్డీనాల చిత్రాలను

గాలి తెరలపై వ్రాయును

తొలి పొద్దుల నిగ్గులను

తన కంటిలోన దాచేను //

ఉడ్డీనాల చిత్రాలను
గాలి తెరలపై వ్రాయును
తొలి పొద్దుల నిగ్గులను

తన కంటిలోన దాచేను //

చిన్ని రెక్కలను చాచి
తప తపలు ఆడిస్తు
మబ్బు ఱెక్కలతోటి
పోటీ పడు 'వస్తాదు'!
ఔరా!ఈ గిజిగాడు
నింగినే గేలి సేయు//


మెరుపు దారాలన్ని
ఏరేరి ఇంచక్క
చిన్నారి గూడులను
కొమ్మలలొ అల్లు కొనును //


అల్లికలొ నేర్పరి
మెలకువల గడసరి
గిజి గాడి గూడుకి
చిన్ని కొమ్మలలోన
చిటికెడంత చోటు
చాలును కద తన ప్రజ్ఞకి//

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...