11, జూన్ 2009, గురువారం

గమ్మత్తు 'షో'

ఈ వీడియో క్లిప్పింగును చూసారా?!

మన సాంప్రదాయక నృత్యాలైన

"భరత నాట్యము","కూచిపూడినాట్యము" మున్నగు వానిలో,

ఆంగికాభినయములలో,అనాదినుండీ వాడుకలో ఉన్న

అంగుళుల,హస్త విన్యాసములే!
ఈ సారి ఈ దృక్కోణముతో,

మన సంప్రదాయ నాట్య భంగిమలనుతిలకిస్తూ,

ఆస్వాదిస్తూ,

ఆనందిస్తారు కదూ !

======================================================

కె.బాల చందర్ దర్శకత్వములో విడుదల ఐన చలన చిత్రము

"గుప్పెడు మనసు" సినిమాలో ఈ చమత్కారము ఉన్నది.

వెండి తెరపైన ,కథా నాయకురాలైన సరిత

ఈ వేళ్ళ 'గమ్మత్తు షో'ను ,చేస్తూండగా,

టైటిల్సు అగుపడుతూంటాయి.
Finger Shadow - Funny bloopers are a click away

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...