13, జనవరి 2011, గురువారం

పౌష్య లక్ష్మి రావమ్మా!
భోగి నాడు పూజలు చేసి
ధనుర్మాసముకు వీడ్కోళ్ళు;
హేమంతములో వణుకుళ్ళు
దక్షిణాయనం గిడిగిళ్ళు;
టా! టా! షయొనారా!

ఉత్తరాయణం అడుగిళ్ళు *
భోగి పండుగకు రేగీ పళ్ళు
పళ్ళు పోయగా పాపళ్ళు
కేరింతలతో హ్యాపీలు!
కొండల కోనల "కనుమ"లలో
మసక మంచులతొ దోబూచి!

ధాన్య లక్ష్మికి స్వాగతము!
పౌష్య లక్ష్మికీ సంబరము;
సస్య లక్ష్మికీ సుస్వాగతము
ప్రతి మది నీకు మందిరము,
సంక్రాంతి దేవీ!రావమ్మా!
మకర సంక్రాంతీ! మహదానంద దాయినీ!
ఆదర పూర్వక స్వాగతము!

[* అడుగు+ఇడుట= అడుగిళ్ళు ]


మిత్రులకూ, అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

Wish You Happy Pongal.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...