17, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

శ్రీ ఈశుని పార్వతి దేవి
రావి చెట్టు, వేప చెట్టు
పెళ్ళి సంబరాలు ;
అరటి తోట, నారికేళం
తోటల దోబూచుల ఆటలు ;

అరటాకుల కల కండలు,
వెన్న ముద్ద, కొబ్బరి ముక్కల్లు ;
క్రిష్ణయ్యా! పదవోయీ!
అమ్మ వారి కోవెలకు

చెరకు గడలు మీళాయించి
ప్రసాదాల వైభోగం
శ్రీ ఈశుని పార్వతి దేవి
మనకొసగును అనుగ్రహం

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...