1, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

నేడు అక్టోబర్ 1 - International Music Day

నేడు అక్టోబర్ 1 - International Music Day
1999 సం|| లో బౌద్ధ మత యోగి, దలైలామా ఆదర్శ రూపమైన
World Festival of Sacred Music రూపు దిద్ద బడినది.
International Music Day కి ఇది అనుబంధ స్వరూపము – అని పేర్కొన వచ్చును.
రవి శంకర్ ప్రఖ్యాత భారతీయ సంగీత విద్వాంసుడు.
ఈతనికి సంగీత ప్రపంచములో
సుప్రసిద్ధుడైన యెహుదీ మెనుహిన్ ( (Yehudi Menuhin) తో ఆత్మీయ మైత్రి కలదు.
అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన “అంతర్జాతీయ సంగీత దినోత్సవము”
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లలిత కళారాధాకులు జరుపు కొను చున్నారు.
ఈ సంగీత ఉత్సవములకు పునాది -
యూదు జాతీయుడు , వయోలీన్ విద్వాంసుడైన మెనూహిన్ మున్నగు వారి అద్భుత కృషియే!
1975 లో మ్యూజిక్ ఆత్మీయుల సమిష్ఠి పరిశ్రమ వలన
"ఇంటెర్నేషనల్ సంగీత దినోత్సవము "రూపొందినది.
International Music Council వారి కార్యక్రమాలు, ప్రపంచ దేశాల విభిన్న సంస్కృతుల మధ్య సమన్వయము ,
అనేక జాతుల మధ్య సఖ్యత, స్నేహాలకు ఆలంబనగా ఆదాన ప్రదానములు ధ్యేయములుగా
ఈ అంతర్జాతీయ సంగీత దినోత్సవము నిర్మాణము జరిగినది.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...