10, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

భువన సామ్రాజ్ఞీ! శ్రీ కనక దుర్గా!నాద రూపిణీ
బిందు మండల వాసినీ!
సేద దీరగ రావె
నా మదియె నీ డోల ||

తామరస నేత్రి
తల్లి! లలితా దేవి!
కోమల ద్యుతి గాత్రి
శ్రీ కనక దుర్గా! ||

కామాక్షి! శ్రిత కల్ప వల్లీమ తల్లీ!
శ్యామా! చతుర్దశ
భువన సామ్రాజ్ఞీ! ||

సురేంద్ర కీలాద్రి పయి
నెలకొని ఉన్నట్టి
వరేందు బింబాననా!
లోక పావని జనని! ||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

naada rUpiNI
biMdu maMDala vaasinI!
sEda dIraga raave
naa madiye nI DOla ||


taamarasa nEtri
talli! lalitaa dEvi!
kOmala dyuti gaatri
SrI kanaka durgaa! ||

kaamaakshi! Srita kalpa vaiima tallI!
Syaamaa! chaturdaSa
bhuvana saamraaj~nI! ||

surEMdra kIlaadri payi
nelakoni unnaTTi
varEMdu biMbaananaa!
lOka paavani janani! ||

1 వ్యాఖ్య:

padmavati చెప్పారు...

paata raagam cheppamdi

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...