30, మార్చి 2011, బుధవారం

computer painting


బాల క్రిష్ణుని బొమ్మను
కంప్యూటర్ తెరపై వేసాను.
అఖిల వనిత - బ్లాగులో
"విస్తరి ఆకు ముగ్గు"ను వేసాను.
computer painting కొంచెం క్లిష్టమైనదే - ఐనప్పటికీ,
నేర్చుకోదగిన విశేషమైన ప్రక్రియ.
సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...