30, మార్చి 2011, బుధవారం

computer painting


బాల క్రిష్ణుని బొమ్మను
కంప్యూటర్ తెరపై వేసాను.
అఖిల వనిత - బ్లాగులో
"విస్తరి ఆకు ముగ్గు"ను వేసాను.
computer painting కొంచెం క్లిష్టమైనదే - ఐనప్పటికీ,
నేర్చుకోదగిన విశేషమైన ప్రక్రియ.
జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...