11, నవంబర్ 2010, గురువారం

నెమలి కన్నులు, గులాబి నవ్వులు

నెమలి కన్నులు,నెమలి కన్నులు
బాల కృష్ణుని సిగలో వన్నెలు

సన్న జాజులు,బొండు మల్లెలు
తెల్లని వన్నెకు వయ్యారములు

పొద్దు తిరుగుడులు,సువర్చలా!
ఉదయ భాస్కరుని ఉత్తేజాలు

చంద్ర కాంతలు,కువలయమ్ములు
చందమామకు "విలాసమ్ములు"

విరిసే చిన్నెల గులాబి పువ్వులు
చాచా నెహ్రూ కోటున నవ్వులు.
*************************************
-కుసుమ కుమారి ;
Link for -

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...