5, ఆగస్టు 2011, శుక్రవారం

అద్భుత రూపములు కల tree


Amazing big tree

ఎన్నెన్నో విచిత్ర ఆకృతులు ఉన్న చెట్టు ఇది.                      ఈ ఫొటోను మాత్రమే ఇచ్చారు,                                    కానీ..............                                     ఆ వింత వృక్షము ఎక్కడ ఉన్నదో                                       వివరాలు అక్కడ లేవు.

విచిత్ర తరువు  (Link for photo)