6, ఆగస్టు 2011, శనివారం

తెలుగు నేలపై గొప్ప చెట్లు - 3


Fantastic trees - 4
యాత్రికులకు నేత్ర పర్వ సామగ్రీలు ఇవి. 
బావోబాబ్ చెట్లు 
ప్రకృతి ప్రసాదించిన మహా తరువులు.
Mysterious tree 5


ఇవి మన తెలుగుదేశంలోని అడవులలో ఉన్నాయని - 
Google అన్వేషణ వలన దొరికిన సరంజామా!
యాత్రా సర్వీసుల వారు
నవీన దృక్పథమును మేళవించి, 
పర్యాటకులకు అందించవలసిన అగత్యం 
నిస్సందేహంగా ఉన్నది కదా!
Here more MYSTERIOUS TREES!
See and Enjoy!
a hermitage deep in the dense forest in ‘Andra Pradesh’ - 6the unbelievable figures - 7
 


                                                             around Hyderabad  (Link 1 -  to READ)creatures engraved in the surface of the entire tree trunk - 8
Absolutely real - 9  
 Category: Amazing
Tags: andhra pradesh, india,

                            mysterious tree  (Link) 
 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...