22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

క్రిష్ణుని కొన గోళ్ళు


;
;
;
;
;
గోపాల బాలుడు- బృందావన సంచారి
మురళీ ధరుడు, మురిపాల క్రిష్ణుడు; 
మన పాలి దేవుడు ||
;
గోరు ముద్దలన్నిటినీ మెసవుచుండును; 
కూర్మి- యశోదమ్మ గారాలపట్టి వీడేను!
మాకెల్లపుడూ వీని ధ్యాస; వీడము ఈ ధ్యానము  || 
గోటి మీద కొండనే నిలిపి ఉంచినాడు; 
గోటి కింద పెద్ద పాము నణచినాడు గదటమ్మా!
సాటిలేని మేటి; అసాధ్యుడంటె వీడేను ||
;
గోరు మీద వెన్న ముద్ద చాలంటాడు; / కొసరుచుండెను; 
సంగోరు భాగమీవే అని రాధను బులిపించును 
గోపాలబాలుడు గోవిందుడు పురుషోత్తముడు  ||

;